Definitie(s) van EFFEKTIVITEIT

Effectiviteit - Efficiëntie - Productiviteit

Efficiëntie – Effectiviteit – Productiviteit

Wat is de relatie tussen efficiëntie, effectiviteit en productiviteit?

Wat is de weg die kan worden gevolgd om ‘verbetering’ te brengen

Wat zijn de definities binnen OEE?

Perspectief

Van welke kant te kijken?

Deze definitie neemt het PROCES VAN WAARDETOEVOEGEN als centraal referentie punt. Dit kan een machine, een lijn of een proces zijn.

Elk proces heeft INPUT en OUTPUT.

Bij het bekijken van de inputzijde kijken we naar EFFICIËNTIE. Kijken we naar de OUTPUT zijde van het proces, kijken we naar de effectiviteit ervan. Als we kijken naar het resultaat van efficiëntie en effectiviteit, kijken we naar de PRODUCTIVITEIT:

Diagram om efficiëntie, effectiviteit en productiviteit uit te leggen

Efficiëntie

Efficiëntie kijkt naar de INPUT-kant van het proces

Efficiëntie wordt bepaald door de hoeveelheid tijd, geld en energie – dat wil zeggen middelen – die nodig zijn om een bepaald resultaat te verkrijgen.

Om aan ons dagelijkse productiequotum te voldoen, plannen we een machine die energie en grondstoffen verbruikt en operators en onderhoudspersoneel nodig heeft.

Dit betekent dat, wanneer we in staat zijn om onze dagelijkse productie te voldoen met minder energie en minder operators, we efficiënter gewerkt hebben: ervan uitgaande dat de output hetzelfde blijft.

Effectiviteit

Effectiviteit kijkt naar de OUTPUT-kant van het proces

Effectiviteit wordt bepaald door te vergelijken wat een proces (of machine) kán produceren met wat ze daadwerkelijk realiseert.

Daarom zegt de effectiviteit niets over de efficiëntie – de hoeveelheid middelen die moeten worden ingezet om die output te verkrijgen. Als we erin slagen om in dezelfde periode meer goed product te produceren, zal de effectiviteit toenemen: ervan uitgaande dat we niet meer mensen, oppervlakte of andere kosten hebben toegevoegd (dat zou de efficiëntie verlagen).

 

Productiviteit

Productiviteit is het resultaat van efficiëntie en effectiviteit

De productiviteit wordt bepaald door te kijken naar de verkregen productie (effectiviteit) ten opzichte van de geïnvesteerde inspanning om het resultaat (efficiëntie) te bereiken, met andere woorden, als we meer kunnen bereiken met minder inspanning, neemt de productiviteit toe.

Goldrath (TOC)

Productiviteit volgens E. Goldrath ('Het Doel')

Goldrath definieert productiviteit als:

De mate waarin een bedrijf geld genereert.

Het doel van een productiebedrijf is dus niet om de kosten te verlagen, maar om zoveel mogelijk geld te genereren!

Effectiviteit KPI’s

Overzicht

Waarom verschillende KPI’s

 

Verschillende mensen in een organisatie, zoals operators, lijnmanagers en directeuren, hebben allemaal een ander blikveld wanneer er naar ‘effectiviteit’ gekeken wordt.
Kijken we naar deze verschillen in blikveld of reikwijdte, dan is het mogelijk om verschillende indices (kengetallen) te berekenen die deze verschillende reikwijdte verwoorden.Alle indices moeten worden berekend met dezelfde data.. In de literatuur worden verschillende methodes beschreven; helaas zijn deze niet altijd consistent met elkaar.

 

Although these definitions go beyond the scope of OEE, it is necessary to have a clear picture on this issue since it determines how to define certain categories within the OEE.
oee ooe teep diagram

Verschillende berekeningen van beschikbaarheid

Het belangrijkste verschil in de berekening van de effectiviteit kpi’s zit in de manier waarop ‘Beschikbaarheid’ wordt benaderd. Het onderstaande overzicht wordt per KPI in detail besproken.

overzicht verschillende beschikbaarheidsdefinities

OEE

Overall Equipment Effectiveness

OEE is de standaard KPI voor een productieteam. Het toont de verhouding tussen de theoretische maximale goede output tijdens de shifttijd ten opzichte van de werkelijke goede output. De laadtijd (de beschikbare tijd voor het productieteam) kan lager zijn dan de shifttijd, omdat de machine tijdens de geplande shifttijd wordt uitgepland, waardoor de laadtijd wordt verkort. De shifttijd is dus de tijd die de apparatuur mogelijk had kunnen draaien.

Let op: Omstellingen, pauzes, onderhoud zijn potentiële verliezen die moeten worden verminderd; de machine wacht op iets dus is het wachttijd en níet uitgepland! De belangrijkste reden om een machine uit te plannen is een gebrek aan vraag.

In gevallen waar meerdere producten worden gemaakt, zowel sequentieel als parallel, wordt het prestatiegedeelte van de OEE berekend als een gewogen gemiddelde van de verschillende verwachte opbrengsten.

Definitie van ‘Beschikbaarheid’ in OEE

In de definitie van OEEgeeft de “beschikbaarheidsgraad” het verband aan tussen het tijdsvenster waarop de machine theoretisch in bedrijf had kunnen zijn (er was ‘vraag’) en de tijd dat er sprake was van werkelijke output.

definitie van beschikbaarheid in oee

OEE Top

OEE Top is gelijk aan OEE, behalve voor de manier waarop de prestatiegraad wordt berekend.

In OEE Top wordt de prestatiegraad berekend met behulp van de Name Plate Capacity (design snelheid) van de machine. Hierbij worden de beperkingen ten gevolge van de product-machine combinatie genegeerd. OEE Top wordt gebruikt om het effectiviteitverlies als gevolg van een gekozen productmix of product-allocatie te laten zien.

OEE Top wordt gebruikt in systemen waar het fysieke maximum van de apparatuur en het fysieke maximum van bepaalde producten ver uit elkaar liggen. Als bijvoorbeeld een extruder voldoende verwarming en extrusievermogen heeft om een 125mm PVC-pijp te produceren en u gaat nu een 15mm-pijp produceren, dan zou de maximale snelheid in kg product voor deze 15 mm pijp wel eens aanzienlijk lager kunnen zijn, hoewel deze fysiek tot het uiterste wordt gedreven.

Met andere woorden: het zou beter zijn om deze kleinere pijp te produceren op een kleinere extruder. Dus als de OEE aanzienlijk hoger dan de OEE Top, dan zou je jezelf kunnen afvragen of je misschien een oversized systeem hebben gebruikt voor de huidige productmix.

 

OEE Solitair

OEE Solitaire is toepasbaar als de beschouwde machine een technische/fysieke/logistieke verbinding heeft met andere apparatuur/processen. De machine is dus een onderdeel van een lijn of van een waardestroom.
De effectiviteit van zulke onderdelen is gedeeltelijk afhankelijk van factoren zoals de balans van de lijn en de effectiviteit van de andere apparatuur.
OEE Solitair is bedoeld om de invloed van de lijndynamiek op de apparatuur te detecteren.

‘Geen aanvoer’ (toevoer buffer leeg) en ‘Geen afvoer’ (afvoer buffer vol) zijn symptomen van zulke invloeden.

In bepaalde gevallen, bv met enorme installaties in de procesindustrie, of lijnen met V-Shape kenmerken, willen partijen misschien de effectiviteit van sommige apparatuur onafhankelijk van de rest van het proces weten.
De daaruit voortvloeiende effectiviteitsverliezen zijn zo te zeggen collateral damage van kwesties buiten de bewaakte apparatuur.
Met andere woorden: wat zou de effectiviteit van de machine zijn als ze alleen stond, zonder remmingen van de rest van de lijn?

Definitie van beschikbaarheid in OEE Solitair

Voor deze gevallen kan men een OEE uitrekenen waarbij ‘geen toevoer’ en ‘geen afvoer’ worden uitgesloten. Hierdoor wordt de effectiviteit getoond van de machine onafhankelijk van de lijn.
Bij het berekenen van OEE Solitaire wordt de Lijn Remmende tijd, normaal beschouwd als (S)tilstand, uit de beschikbare tijd gehaald, zodat deze wordt beschouwd als ongeplande tijd (-).

availability in OEE Solitair

Let op: “No Input’/’No Output’ mag niet worden verward met bijvoorbeeld ‘geen grondstof’ of ‘geen verpakking’, omdat deze een andere oorzaak hebben; in de strikte aanpak van lijnremmers, zijn ze geen lijnremmers. Echter hey kan worden gevisualiseerd als (L)ogistieke Remmer!

OOE

Overall Operations Effectiveness

Operations effectiveness goes beyond the scope of the production team (Maintenance – Operator – Engineer). Het omvat de bedrijfstijd dat de apparatuur niet beschikbaar is voor het productieteam of tijd waarbij het bedrijfsmanagement de apparatuur niet wil- of kan inplannen. Voorbeelden zijn ‘Geen Orders’, ‘Wettelijke Berperking’ zoals energiecontracten en verplichte vakanties en testruns voor O&O.

Definitie van beschikbaarheid in Overall Operations Effectiviveness

definitie van beschikbaarheid in OOE

In de definitie van OOEwordt de tijd die uitgepland werd (wegens geen vraag, R&D-testruns enz.) van de reguliere ploegendiensttijd, wel in de KPI. In OEE wordt het uitgesloten van beschikbaarheid omdat dit iets is dat gebeurt buiten het bereik van het shopfloor-team dat verantwoordelijk is voor de OEE. Aangezien het echter voor aan operations management een verlies is, wordt het opgenomen in de beschikbaarheidsgraad van de Overall Operations Effectiveness (OOE).

TEEP

Total Effective Equipment Performance

 

 

Total Effective Equipment Performance gaat eveneens verder dan de scope van het productieteam. Het omvat ALLE mogelijke beschikbare tijdsverliezen 24/7. Het hoger management moet altijd op de hoogte zijn van deze KPI, die eenvoudig kan worden afgeleid uit de OEE/OOE-gegevens.

Definitie van beschikbaarheid in TEEP

Diagram defininitie beschikbaarheid in TEEP

In de definitie van TEEP is het niet langer de vraag of er sprake was van “vraag”. De tijd dat de machine theoretisch zou kunnen draaien is gewoon 24×7, ongeacht of er vraag was of dat het gepland was om te draaien of niet.

Dit leidt tot de volgende situatie:

  • Prestatie- en kwaliteitspercentages blijven hetzelfde in OEE en TEEP
  • ‘OEE beschikbaarheid’ en ‘TEEP beschikbaarheid’ zijn (meestal) verschillende waarden vanwege de verschillende horizonten van 100% (aangezien TEEP uitgeplande en niet-geplande tijd omvat.)

Antwoord nog niet gevonden?

Als u alle secties in de Academie doorzocht hebt, maar het antwoord op uw vraag nog steeds gevonden heeft, stel ze dan hier.
Om u het beste te helpen, beschrijf de vraag aub zo specifiek mogelijk. Hopelijk kunt u begrijpen
dat we geen geen anonieme vragen willen beantwoorden.